Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur, de adviesraad én visie- en beleidsgroep van de Protestantse Gemeente te Duiven. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Zij bewaken de identiteit van de gemeente die tot uitdrukking komt in de relatie met God, elkaar en de wereld. De kerkenraadsleden willen hierbij een initiërende en stimulerende rol vervullen. Daarnaast geeft de kerkenraad richting aan de dagelijkse leiding van de gemeente.

De kerkenraad komt meerdere keren per jaar bijeen waarbij invulling wordt gegeven aan het beleid. Er wordt niet alleen tijd ingeruimd voor de de zaken die spelen, maar ook voor ontmoeting en bezinning.

De kerkenraad delegeert zaken aan ondersteunende clusters en groepen (zoals de clusters Pastoraat, Diaconie, Beheer, ZWO, Vieren, Jeugd en PR & Communicatie). De raad legt over zijn handelen verantwoording af aan de gemeenteleden via het kerkblad Kerkmail@Duiven en gemeenteberaad.